A Médiatanács ügyészi fellépés iránti indítványa (IV.)

2012.11.20. 09:59 :: médiatanács

Míg a Fővárosi Ítélőtábla a Klubrádió 95,3 MHz-es frekvenciára benyújtott pályázatával kapcsolatban nem tulajdonított jelentőséget az aláírások hiányának, addig más pályázók esetében - a legelső ítéletében foglaltakat megerősítve - egyértelműen leszögezte, hogy ha a pályázó „az üres oldalakat nem írta alá”, „olyan ajánlatot tett, amely nem felelt meg az ajánlattal szemben támasztott alaki érvényességi feltételeknek.” A Fővárosi Ítélőtábla ugyanazon tényállás mellet ugyanakkor a fentiekkel szöges ellentétben azt is kimondta, hogy az „üres lap, vagy oldal” nem dokumentum, ezért „cégszerű aláírással történő ellátásának igénye” sem a médiatörvényből sem a felhívás vonatkozó pontjaiból „nem vezethető le”.

Előzmény:

5. A bíróság tehát végső soron eddig egyszer sem foglalt állást a Klubrádió Zrt. tárgybani (Budapest 95,3 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló) Pályázati Eljárásban benyújtott pályázati ajánlatának alaki (formai) érvényességével kapcsolatosan.

6. Más rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárások körében azonban az Ítélőtábla részletesen értékelte és értelmezte a 2.K.27.053/2012/20. sz. ítéletben foglalt alaki érvényességi szempontokat, azon belül is különösen az „üres, tartalommal nem bíró oldalak” aláírásának kötelezettségét. (Ezen bírósági felülvizsgálati eljárások a Médiatanács által, jelen ügytől elkülönülő más pályázati eljárásokban alaki érvénytelennek minősített pályázati ajánlatokat benyújtó pályázók keresetei alapján indultak.)

Jelen eljáráshoz képest más pályázati eljárásokban - a 2.K.27.053/2012/20. sz. ítéletben foglalt alaki érvényességi szempontok alapján - alakilag érvénytelenként értékelt pályázati ajánlatok tekintetében meghozott médiatanácsi döntéseket az Ítélőtábla előtt jogorvoslattal vitató pályázók kereseteit, eddig minden esetben elutasította a Fővárosi Ítélőtábla.

Ezek közül is mindenekelőtt azok emelendők ki, mely eljárásokban a pályázati felhívás (a tárgybani alaki érvényességi követelmények tekintetében) tényszerűen, szövegszerűen megegyezik az Alaphatározat tárgyát képező pályázati felhívással (vagyis melyekben ugyanolyan pályázati felhívás kötötte a pályázót, mint a Klubrádió Zrt.-t). Ilyen ügynek minősülnek az alábbiak:

  1. A Kapos Rádió Szolgáltató Kft. által keresettel támadott azon médiatanácsi határozat (1384/2012. (VII. 25.) sz. határozat), melyben a Médiatanács a Kaposvár 99,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására indított pályázati eljárásban megállapította, hogy a pályázati eljárás eredménytelen, tekintettel arra, hogy a pályázók - így a Kapos Rádió Szolgáltató Kft. - pályázati ajánlata alakilag érvénytelen.
    Ezen ügyben az Ítélőtábla 2.K.27.489/2012/7. sz. ítéletében megállapította, hogy „A felperesnek valamennyi formai elvárást teljesítenie kellett volna, így az ajánlat minden oldalát, azaz annak az üres oldalait is folyamatos sorszámozással kellett volna ellátnia. Helyesen állapította meg ezért az alperes azt, hogy a felperes ajánlata nem felelt meg a Felhívás 1.10.4.7. pont szerinti formai követelménynek, így az a Felhívás 1.10.6.1. b) pontja, illetőleg az Mttv. 57. §-ának (2) bekezdés b) pontja alapján ez okból érvénytelen.” … „Azzal, hogy felperes az üres oldalakat nem oldalszámozta és nem írta alá cégszerűen, olyan ajánlatot tett, amely - a Fővárosi Ítélőtábla álláspontja szerint kétséget kizáróan - nem felelt meg az ajánlattal szemben támasztott alaki érvényességi feltételeknek. Alappal állapította meg ezért az alperes, hogy felperes ajánlata az Mttv. 57. §-ának (2) bekezdés d) pontja alapján is alaki érvénytelen, mert formailag nem felelt meg a felhívásban meghatározott, az aláírásra vonatkozó feltételeknek.”
  2. A Rádió Jam Zrt. (mely 2012. októberéig a Klubrádió Zrt.-vel azonos tulajdonosi körű cég) által keresettel támadott azon médiatanácsi határozat (1446/2012. (VII. 25.) sz. határozat), melyben a Médiatanács az Ajka 88,8 MHz helyi rádió médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására indított pályázati eljárás eredményeként megállapította, hogy a pályázati eljárás eredménytelen, tekintettel arra, hogy a pályázók - így a Rádió Jam Zrt. - pályázati ajánlata alakilag érvénytelen. Ezen ügyben az Ítélőtábla 2.K.27.467/2012/4. sz. ítéletében megállapította, hogy „A pályázati ajánlat részét képezi az 1.10.4.8. pont szerinti módon hitelesített, fonallal átfűzött, zárt egészet alkotó dokumentáció valamennyi lapja, illetve a lapok egyes oldalai, függetlenül azok adattartalmától, megjelölésétől, így különösen attól, hogy az adott oldal tartalommal bíró oldalként, vagy üres hátoldalként szerepel a dokumentációban.”„Mindezekből következően a felperesnek a pályázati ajánlatának minden oldalát (és nem csupán a tartalommal bíró oldalát) folyamatos sorszámozással és aláírással kellett volna ellátnia.”

7. A tárgybani eljárásokkal kapcsolatos bírósági felülvizsgálat érdekes részét képezi az Ítélőtábla ugyanazon tanácsának (2.Kf.) üres oldalak tekintetében alkalmazott eltérő döntése, illetve másik tanácsától (3.Kf.) eltérő döntése.

7.1. Az Ítélőtábla (3.Kf. tanácsa) a Rumba Rádió Kft. keresete tárgyában (2012. szeptember 12. napján) hozott 3.K.27.421/2012/5. számú ítéletében egyértelműen rögzítette: „Azzal, hogy a felperes az üres oldalakat nem írta alá, illetőleg az alperesi határozatban nevesítetten felsorolt mellékleteket sem írta alá, olyan ajánlatot tett, amely nem felelt meg az ajánlattal szemben támasztott alaki érvényességi feltételeknek.”

Ezzel szemben az Ítélőtábla másik tanácsa (2.Kf., tehát azon tanács, mely a Klubrádió Zrt. ügyében eljár) a Rádió JAM Kereskedelmi Szolgáltató és Kommunikációs Zrt. (mely 2012. októberéig a Klubrádió Zrt.-vel azonos tulajdonosi körű cég) kérelme alapján nemperes eljárásban (2012. szeptember 13. napján) hozott végzésében az alaki érvényesség szempontjai tekintetében a fenti 3.K.27.421/2012/5. számú ítéletben foglaltaktól teljesen eltérő álláspontot fogalmazott meg. (Ez az ügy nem azonos a fenti 6. b) pontban hivatkozott üggyel, hiszen ezen pályázati eljárás nem az ajkai, hanem a Veszprém 90,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányult, melyben a Médiatanács a pályázati nyilvántartásba vételt tagadta meg végzésében.)

Bár e médiatanácsi végzés ellen a Rádió JAM Zrt. által benyújtott jogorvoslati kérelmet az Ítélőtábla 2.K.27.437/2012/2. számú végzésében  alperessel, tehát a Médiatanáccsal egyetértve, az alaki érvényesség több szempontja alapján elutasította (megjegyezzük, hogy az Ítélőtábla 2Kf. tanácsának további 5 különböző, de tárgyában hasonló ügyben született végzése ugyanezt állapította meg). A pályázati dokumentum egyes oldalainak aláírásával kapcsolatosan azonban a döntés indokolása az alábbiakat tartalmazza: benyújtott oldalnak a jelen ügyben - függetlenül attól, hogy a lap mindkét oldala, vagy egy oldala tartalmaz adatot - az minősül, amely adatot tartalmaz.”
Az Ítélőtábla ebből következően az alábbi elvi megállapításra jut: „Dokumentum vagy irat a köznapi értelmezés szerint is az adathordozó; az üres lap, vagy oldal következésképpen nem dokumentum, cégszerű aláírással történő ellátásának igénye sem az Mttv.-ből, sem a Felhívás vonatkozó pontjaiból nem vezethető le.” (Fontos megjegyezni, hogy miután ezen pályázati eljárás alapját képező pályázati felhívás is a 2.K.27.053/2012/20. sz. ítélet meghozatala előtt lett közzétéve, ezért (és tényszerűen is) a pályázati dokumentum aláírása szempontjából semmilyen érdemi eltérést nem tartalmazott az Alaphatározat, illetve a fentebb említett Rumba Rádió Kft. ügyében hozott 3.K.27.421/2012/5. számú ítélet tárgyát képező pályázati eljárás alapját képező pályázati felhíváshoz képest.)

7.2. Ugyanezen tanács (2.Kf.) előtt a fentebb (6. a) és b) pontban) említett Kapos Rádió Szolgáltató Kft., valamint a Rádió Jam Zrt. (mely 2012. októberéig a Klubrádió Zrt.-vel azonos tulajdonosi körű cég) keresete alapján folyamatban lévő bírósági felülvizsgálati eljárásban azonban mindkét fél részéről felmerült, hogy a pályázati dokumentáció aláírása és folyamatos oldalszámozása tekintetében igencsak sajátosan eltérő az Ítélőtábla 2.K.27.437/2012/2. számú végzésében foglalt („üres oldalt” nem kell aláírni) és a 3.K.27.421/2012/5. számú ítéletben foglalt („üres oldalt” is alá kell írni) álláspont.
Valószínűsíthetően ebből következően az Ítélőtábla e tanácsa (2.Kf.) egységesítette ítélkezési gyakorlatát és a fenti a) és b) pontban említett ügyekben ítéletében (a 2.K.27.437/2012/2. számú végzésében foglaltaktól eltérve) egyértelműen megfogalmazta, hogy a dokumentáció minden oldalát, így az „üres hátoldalakat” is aláírással és folyamatos sorszámozással kell ellátni (lásd idézve fentebb az 6. a) és b) pontokban).

E 7. pontban foglalt bírósági döntéseket, bírósági gyakorlatot összefoglalva:

Budapest 95,3 MHz pályázati eljárás

Klubrádió Zrt. keresete tárgyában 2.K.27.053/2012/20. sz. ítélet (2012. március 14., 2Kf. tanács)

A tartalommal nem bíró üres oldal aláírása kötelező, alaki érvényességi feltétel.

„a pályázónak a pályázati ajánlat eredeti példányát alkotó valamennyi dokumentum minden oldalát alá kell írnia”„Ezen kívül megállapítható az is, hogy az alperes az alaki követelmények meghatározásánál nem tett különbséget: nem szabályozta egymástól eltérően az érdemi információt tartalmazó iratokat az ilyen tartalommal nem bíró iratoktól, lapoktól, oldalaktól„Ennélfogva a felhívás 2.1.1.4. pontjában foglalt előírást csak akként lehet értelmezni, hogy a pályázónak a pályázati ajánlat valamennyi oldalát alá kell írnia.”„Megkülönböztetett szabályozás hiányában a pályázati ajánlat minden dokumentumára, azaz minden oldalára vonatkozott az aláírási, mégpedig a cégszerű aláírási kötelezettség.”

Budapest 96,4 MHz pályázati eljárás

Rumba Rádió Kft. keresete tárgyában 3.K.27.421/2012/5. számú ítélet (2012. szeptember 12., 3.Kf. tanács):

Az üres oldal aláírása kötelező, alaki érvényességi feltétel.

„Azzal, hogy a felperes az üres oldalakat nem írta alá, illetőleg az alperesi határozatban nevesítetten felsorolt mellékleteket sem írta alá, olyan ajánlatot tett, amely nem felelt meg az ajánlattal szemben támasztott alaki érvényességi feltételeknek.”

Veszprém 90,6 MHz pályázati eljárás

Rádió JAM Zrt. (2012. októberéig a Klubrádió Zrt.-vel azonos tulajdonosi körű cég) kérelme tárgyában 2.K.27.437/2012/2. számú végzés (2012. szeptember 13., 2Kf. tanács):

Az üres oldalt nem kell aláírni, nem alaki érvényességi feltétel.

benyújtott oldalnak a jelen ügyben - függetlenül attól, hogy a lap mindkét oldala, vagy egy oldala tartalmaz adatot - az minősül, amely adatot tartalmaz.”
... „Dokumentum vagy irat a köznapi értelmezés szerint is az adathordozó; az üres lap, vagy oldal következésképpen nem dokumentum, cégszerű aláírással történő ellátásának igénye sem az Mttv.-ből, sem a Felhívás vonatkozó pontjaiból nem vezethető le.”

Kaposvár 99,9 MHz pályázati eljárás

Kapos Rádió Szolgáltató Kft. keresete tárgyában 2.K.27.489/2012/7. sz. ítélet (2012. október 3., 2Kf. tanács):

Az üres oldal aláírása kötelező, alaki érvényességi feltétel.

Ezen pályázati eljárás pályázati felhívása (az alaki érvényességi követelmények tekintetében) tényszerűen, szövegszerűen megegyezik a tárgybani Pályázati Eljárás alapját képező pályázati felhívással.

„így az ajánlat minden oldalát, azaz annak az üres oldalait is folyamatos sorszámozással kellett volna ellátnia. Helyesen állapította meg ezért az alperes azt, hogy a felperes ajánlata nem felelt meg a Felhívás 1.10.4.7. pont szerinti formai követelménynek”… „Azzal, hogy felperes az üres oldalakat nem oldalszámozta és nem írta alá cégszerűen, olyan ajánlatot tett, amely - a Fővárosi Ítélőtábla álláspontja szerint kétséget kizáróan - nem felelt meg az ajánlattal szemben támasztott alaki érvényességi feltételeknek. Alappal állapította meg ezért az alperes, hogy felperes ajánlata az Mttv. 57. §-ának (2) bekezdés d) pontja alapján is alaki érvénytelen, mert formailag nem felelt meg a felhívásban meghatározott, az aláírásra vonatkozó feltételeknek.”

Ajka 88,8 MHz pályázati eljárás

Rádió Jam Zrt. (2012. októberéig a Klubrádió Zrt.-vel azonos tulajdonosi körű cég) keresete tárgyában 2.K.27.467/2012/4. sz. ítélet (2012. október 3., 2Kf. tanács):

Az üres oldal aláírása kötelező, alaki érvényességi feltétel.

Ezen pályázati eljárás pályázati felhívása (az alaki érvényességi követelmények tekintetében) tényszerűen, szövegszerűen megegyezik a tárgybani Pályázati Eljárás alapját képező pályázati felhívással.

„A pályázati ajánlat részét képezi az 1.10.4.8. pont szerinti módon hitelesített, fonallal átfűzött, zárt egészet alkotó dokumentáció valamennyi lapja, illetve a lapok egyes oldalai, függetlenül azok adattartalmától, megjelölésétől, így különösen attól, hogy az adott oldal tartalommal bíró oldalként, vagy üres hátoldalként szerepel a dokumentációban.”„Mindezekből következően a felperesnek a pályázati ajánlatának minden oldalát (és nem csupán a tartalommal bíró oldalát) folyamatos sorszámozással és aláírással kellett volna ellátnia.”

A Médiatanács blogról

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának blogja. A Médiatanács tagjai: dr. Karas Monika elnök, dr. Auer János, dr. Kollarik Tamás, dr. Koltay András, dr. Vass Ágnes.

Weboldal a médiatörvényről

Ugrás a www.mediatorveny.hu-ra

Mecenatúra – Pályázati tükör

mecenatura_uj_310x222.jpg

A Médiatanács a Facebookon

  

Mecenatúra a Facebookon

                 

A Médiatanács YouTube-csatornája

Iratkozz fel YouTube-csatornámra